VIỆN MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG TRÌNH:    VIỆN MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
 
ĐỊA ĐIỂM XD:     TỪ LIÊM - HÀ NỘI
 
CHỦ ĐẦU TƯ:    VIỆN MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
 
QUY MÔ:            07 TẦNG
 
DIỆN TÍCH XD:   ........m2
 

TỔNG DT SÀN:  .........m2